Kajaki rzeka Suprasl

Regulamin

Regulamin wypożyczalni kajaków

 1. Wypożyczalnia kajaków prowadzona jest pod nazwą „Kajakiem po Puszczy” zwana dalej Wypożyczalnią.
 2. Klientem Wypożyczalni jest  osoba fizyczna lub prawna (również przedsiębiorca)  zwana dalej Wypożyczającym, dokonująca rezerwacji lub wynajmu sprzętu na rzecz swoją lub na rzecz grupy zorganizowanej lub niezorganizowanej, firmy czy grupy młodzieży, działająca z ich upoważnienia i w ich imieniu jak i osoba, na rzecz której wynajęto lub zarezerwowano sprzęt.
 3. Sprzęt pływający znajdujący się w ofercie Wypożyczalni jest jej własnością.
 4. Istnieje możliwość dokonania rezerwacji sprzętu pływającego. Potwierdzeniem dokonania rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości do 30% wartości usługi. Odwołanie rezerwacji
  i zwrot zadatku możliwy jest do 14 dni przed datą wypożyczenia sprzętu pływającego. Po tym terminie zadatek nie podlega zwrotowi. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Sprzęt pływający wypożycza się po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, legitymacja, prawo jazdy itp.). W przypadku jeśli Wypożyczalnia uzna Wypożyczającego za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu pływającego. Wypożyczalnia nie będzie wypożyczała sprzętu Wypożyczającemu, będącemu pod widocznym wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 6. Wypożyczenie i wydanie sprzętu pływającego Wypożyczającemu odbywa się poprzez podpisanie „Karty wydania sprzętu pływającego” oraz pisemnej akceptacji niniejszego regulaminu.
 7. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag.
 8. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są: wiosła oraz kamizelki asekuracyjne.
 9. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych, a jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt pływający Wypożyczającemu na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
 10. Wypożyczający płynie na własną odpowiedzialność, na nim spoczywa przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zachowania trzeźwości, odpowiedzialność za wyrządzone szkody wyrządzone innym osobom i firmom, egzekwowanie zakładania kamizelek asekuracyjnych oraz dbałość o właściwy przebieg spływu, czyli właściwy dobór osad, ustalenie szyku płynięcia, omówienie trasy spływu.
 11. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
 12. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 13. Wcześniejsze, lub późniejsze niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez Wypożyczalnię.
 14. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem.
 15. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnię oraz służb do tego uprawnionych.
 16. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 17. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody wobec osób trzecich i firm.
 18. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów korzystających ze sprzętu Wypożyczalni na zasadzie wypożyczenia.
 19. Wypożyczalnia nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika podczas spływu. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) winny być odpowiednio zabezpieczone przez uczestnika przed zamoczeniem, utonięciem, zagubieniem, kradzieżą itp.
 20. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.
 21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  – dotyczące ochrony konsumenta,
  – ustawy o ochronie danych osobowych,
  – kodeksu cywilnego.
 22. Regulamin oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych jest publikowana na stronie internetowej www.kajakiempopuszczy.pl oraz www.facebook.com/kajakiempopuszczy.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 27.04.2019 r.

Ta strona korzysta z plików cookie (\"ciasteczka\"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej |